สิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
—————————————————————————-
เพื่อให้การใช้บริการศูนย์วิทยบริการเป็นไปด้วยความเหมาะสม ฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกำหนดรายละเอียดระเบียบการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลขที่ ๐๑๑๔/๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “ศูนย์วิทยบริการ” หมายความว่า หอสมุดกลาง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “บุคลากร” หมายความว่า อาจารย์ อาจารย์เฉพาะกิจ พนักงานสายสนับสนุน และพนักงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “สมาชิกห้องสมุด” หมายความว่า บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
—————————————————————————-
ข้อ ๒ วัน เวลา ทำการ
๒.๑ วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๒.๒ วันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๒.๓ การเปิดบริการนอกเวลาราชการ (หลังเวลา ๑๖.๓๐ น.) เปิดตามประกาศของ ศูนย์วิทยบริการ
๒.๔ ศูนย์วิทยบริการปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
—————————————————————————-
ข้อ ๓ ผู้มีสิทธิในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ ได้แก่
๓.๑ นักศึกษา
๓.๒ บุคลากร
—————————————————————————-
ข้อ ๔ การเป็นสมาชิก
๔.๑ นักศึกษา
๔.๑.๑ ต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้
๔.๑.๒ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรกถือว่าเป็นสมาชิก แรกเข้าของศูนย์วิทยบริการโดยอัตโนมัติ
๔.๒ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๕.๒.๑ ต้องมีบัตรประจำตัวบุคลากรที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้
๕.๒.๒ นำบัตรประจำตัวบุคลากรเพื่อตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ ก่อนเข้าใช้บริการครั้งแรก
๔.๓ บัตรประจำตัวบุคลากร และบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้ถือว่าเป็นบัตรสมาชิกของศูนย์วิทยบริการ
—————————————————————————-
ข้อ ๕ การต่ออายุสมาชิก
๕.๑ นักศึกษา มีสถานภาพของอายุสมาชิก ๑ ภาคเรียน ซึ่งการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนถือว่าเป็นการต่ออายุสมาชิกในภาคเรียนนั้น ๆ
๕.๒ อาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุน มีสถานภาพของอายุสมาชิกตั้งแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก จนกว่าบุคคลนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๕.๓ อาจารย์เฉพาะกิจ และพนักงานเฉพาะกิจ มีสถานภาพของอายุสมาชิก ๑ ปี และจะต้องนำบัตรประจำตัวบุคลากรที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อยืนยันการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการต่ออายุสมาชิก
—————————————————————————-
ข้อ ๖ การพ้นสภาพสมาชิก
๖.๑ ตาย
๖.๒ ลาออก
๖.๓ เมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๖.๔ การกระทำอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ศูนย์วิทยบริการ โดยถือมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่สิ้นสุด
—————————————————————————-
ข้อ ๗ การเข้าใช้บริการของบุคคลภายนอก
ผู้เข้าใช้บริการบุคคลภายนอก ไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศออกจากห้องสมุด แต่สามารถขอใช้บริการต่างๆ ภายในห้องสมุดได้โดยมีระเบียบในการใช้บริการเช่นเดียวกับสมาชิกห้องสมุด และต้องปฏิบัติดังนี้
๗.๑ บุคคลภายนอกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและข้อมูลผู้ถือบัตรที่ชัดเจนเพื่อแลกบัตรเข้าห้องสมุด และต้องชำระค่าธรรมเนียมการเข้าใช้ห้องสมุดเป็นรายวัน วันละ ๓๐ บาท
๗.๒ นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้องนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงการเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยบริการ และสามารถเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
๗.๓ สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดที่ศูนย์วิทยบริการทำความร่วมมือสามารถขอใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศได้ตามระเบียบของเครือข่ายที่ตกลงไว้
—————————————————————————-
ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมให้เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย
—————————————————————————-
ข้อ ๙ การยืมทรัพยากรสารสนเทศ
๙.๑ ต้องแสดงบัตรสมาชิกศูนย์วิทยบริการทุกครั้งที่ยืมทรัพยากรสารสนเทศ
๙.๒ ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดออกจากห้องสมุดก่อนทำการยืมอย่างถูกต้อง
๙.๓ สิทธิการยืมทรัพยากรสารสนเทศ
๙.๓.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี พนักงานสายสนับสนุน และพนักงานเฉพาะกิจ (๑) หนังสือทั่วไป ยืมได้ ๑๐ รายการ / ๗ วัน (๒) วิจัยและวิทยานิพนธ์ ยืมได้ ๑๐ รายการ / ๗ วัน (๓) วารสาร/นิตยสารเก่า เล่มปลีก ๓ รายการ / ๓ วัน (๔) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทยืมได้ไม่เกิน ๑๐ รายการ
๙.๓.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (๑) หนังสือทั่วไป ยืมได้ ๑๕ รายการ / ๗ วัน (๒) วิจัยและวิทยานิพนธ์ ยืมได้ ๑๕ รายการ / ๗ วัน (๓) วารสาร/นิตยสารเก่า เล่มปลีก ๓ รายการ / ๓ วัน (๔) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทยืมได้ไม่เกิน ๑๕ รายการ
     ๙.๓.๓ อาจารย์ (๑) หนังสือทั่วไป ยืมได้ ๓๐ รายการ / ๑ เดือน (๒) วิจัยและวิทยานิพนธ์ ยืมได้ ๓๐ รายการ / ๑ เดือน (๓) วารสาร/นิตยสารเก่า เล่มปลีก ๓ รายการ / ๓ วัน (๓) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทยืมได้ไม่เกิน ๓๐ รายการ
     ๙.๓.๔ อาจารย์เฉพาะกิจ (๑) หนังสือทั่วไป ยืมได้ ๑๕ รายการ / ๑ เดือน (๒) วิจัยและวิทยานิพนธ์ ยืมได้ ๑๕ รายการ / ๑ เดือน (๓) วารสาร/นิตยสารเก่า เล่มปลีก ๓ รายการ / ๓ วัน (๔) ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทยืมได้ไม่เกิน ๑๕ รายการ
๙.๔ การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ สามารถยืมต่อได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง เว้นแต่ทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีผู้จองไว้แล้วจะไม่สามารถยืมต่อได้
๙.๕ สื่อโสตทัศนวัสดุ หนังสืออ้างอิง วารสารใหม่ วารสารเก่าเย็บเล่ม และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอื่น ๆ ไม่สามารถยืมออกจากห้องสมุดได้ ยกเว้นสื่อโสตทัศนวัสดุนั้นมีมาพร้อมกับหนังสือ
—————————————————————————-
ข้อ ๑๐ การส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ
๑๐.๑ ให้สมาชิกส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมตามกำหนดเวลา
๑๐.๒ หากส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศหลังกำหนดส่งให้ชำระค่าปรับวันละ ๕ บาท ต่อ ๑ รายการ
๑๐.๓ การค้างค่าปรับหรือค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศที่เกินกำหนดส่งของสมาชิกจะถูกพิจารณาตัดสิทธิการยืม
๑๐.๔ ในกรณีการค้างค่าปรับหรือค้างส่งทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ศูนย์วิทยบริการจะดำเนินการทวงคืนและแจ้งให้สมาชิกทราบทุกภาคการศึกษา หากสมาชิกไม่ดำเนินการจ่ายค่าปรับและส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับสมาชิกประเภทนักศึกษาจะถูกระงับการออกใบรับรอง ผลการศึกษา และสมาชิกประเภทบุคลากร ศูนย์วิทยบริการจะดำเนินการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
—————————————————————————-
ข้อ ๑๑ กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบดังนี้
๑๑.๑ ทรัพยากรสารสนเทศชำรุดด้วยประการใดก็ตาม ให้ชดใช้ค่าซ่อมแซมตามที่ผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจเห็นสมควร
๑๑.๒ ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายสามารถซื้อทดแทนได้
      ๑๑.๒.๑ ในการซื้อทดแทนต้องเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มี ผู้แต่ง และชื่อเรื่องเหมือนเดิม ปีพิมพ์เดิมหรือใหม่กว่าตามที่ผู้อำนวยการหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาเห็นสมควร
      ๑๑.๒.๒ ค่าดำเนินการ ๑๐๐ บาท
      ๑๑.๒.๓ ค่าปรับเกินกำหนดส่ง ตั้งแต่วันครบกำหนดส่งจนถึงวันชำระเงิน
๑๑.๓ ทรัพยากรสารสนเทศสูญหายไม่สามารถซื้อทดแทนได้
      ๑๑.๓.๑ ชำระเงินชดใช้เท่ากับราคาของทรัพยากรสารสนเทศที่สูญหาย
      ๑๑.๓.๒ ค่าดำเนินการ ๑๐๐ บาท
      ๑๑.๓.๓ ชำระค่าปรับเกินกำหนดส่ง ตั้งแต่วันครบกำหนดส่งจนถึงวันชำระเงิน
—————————————————————————-
ข้อ ๑๒ ข้อปฏิบัติและมารยาทในการใช้บริการ
๑๒.๑ การแต่งกายต้องสุภาพ เรียบร้อย และเหมาะสมกาลเทศะ
๑๒.๒ ให้แสดงบัตรบัตรสมาชิก พร้อมทั้งสแกนบัตรทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
๑๒.๓ ห้ามพูดคุย ส่งเสียงดัง หรือแสดงกิริยาท่าทาง ตลอดจนอิริยาบถใด ๆ ให้เป็นที่รบกวนต่อผู้อื่น
๑๒.๔ ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานภายในห้องสมุด
๑๒.๕ ห้ามสูบบุหรี่ทั้งบริเวณภายในห้องสมุด และบริเวณห้องน้ำ
๑๒.๖ ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารใด ๆ เป็นที่รบกวนต่อผู้อื่น
๑๒.๗ หากปฏิบัติผิดระเบียบหรือข้อปฏิบัติ จะถูกตักเตือน เชิญออกจากศูนย์วิทยบริการ ตัดสิทธิ์การใช้บริการ หรือลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
—————————————————————————-
ข้อ ๑๓ ผู้ใดขโมย ตัด ฉีก หรือทำลายทรัพยากรสารสนเทศตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ของศูนย์วิทยบริการจะถูกพิจารณาเสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการทางวินัยและ หรือดำเนินคดีอาญา พักการเรียน ไล่ออกแล้วแต่กรณี
—————————————————————————-
ข้อ ๑๔ สมาชิกห้องสมุดต้องปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ระเบียบการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยเคร่งครัด
 
 
ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
Scroll to Top