บริการต่างๆ

บริการในศูนย์วิทยบริการ

1. สิ่งพิมพ์ที่มีให้บริการ
1.1 หนังสือ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์
1.2 หนังสืออ้างอิง
1.3 วารสาร หนังสือพิมพ์ และ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
2. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ศูนย์วิทยบริการ นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS มาใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการ ในงานต่างๆ ดังนี้
2.1 บริการยืม-คืน ด้วยระบบอัตโนมัติ
2.2 บริการลงทะเบียนผู้ใช้บริการ
2.3 บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web OPAC)
3. บริการพื้นที่นั่งอ่าน ชั้น 1-4 และครอบคลุมสัญญาณ Wi Fi
4. บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิทยบริการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เป็น ฉบับเต็ม และ สาระสังเขป ดังนี้
4.1 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จาก สกอ. บอกรับให้แก่มหาวิทยาลัย และ
4.2 ฐานข้อมูลที่ศูนย์วิทยบริการเป็นสมาชิก
5. คอมพิวเตอร์
5.1 คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสารสนเทศ
ศูนย์วิทยบริการ มีคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต และ Web OPAC
5.2 คอมพิวเตอร์สำหรับบริการยืม-คืนด้วยระบบอัตโนมัติ
5.3 คอมพิวเตอร์สำหรับปริ้นงานจำนวน 1 เครื่อง และปริ้นเตอร์ สีและ ขาวดำ 2 เครื่อง
6. บริการโสตทัศนวัสดุ
ได้แก่ บริการโสตทัศนวัสดุ (DVD,VCD,VDO, AudioCD, แถบบันทึกเสียง,พร้อมเครื่องเล่น VDO, VCD, DVD), ห้องประชุม, บริการฉายภาพยนตร์, บริการ TrueVisions


การให้บริการในศูนย์วิทยบริการ

ชั้น 1 นิยายและเรื่องสั้น,รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์, มุมเด็ก, วารสาร, จุลสาร, หนังสือพิมพ์, คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC
ชั้น 2 บริการยืม-คืนด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ, หนังสือทั่วไปหมวด 000-400 (ความรู้ทั่วไป, สังคมศาสตร์, ภาษาศาสตร์), รายงานการวิจัย, หนังสือเฉลิมพระเกียรติ, คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ OPAC
ชั้น 3 หนังสือทั่วไปหมวด 500 – 900 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เกษตรศาสตร์, การเงินและการบัญชี, การจัดการธุรกิจ, โรงงานและอุตสาหกรรม, การก่อสร้าง, ศิลปะ, สถาปัตยกรรม, การถ่ายภาพ, ดนตรี, นันทนาการ, กีฬา, วรรณคดี, ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์) ห้องหนังสืออ้างอิง, ห้องหนังสือเก่า, มุมเอกสารและข้อมูลท้องถิ่นไทเลย
ชั้น 4 ห้องหนังสือต่างประเทศ, บริการโสตทัศนวัสดุ (DVD,VCD,VDO), ห้องประชุม, บริการฉายภาพยนตร์, บริการ Internet, ปริ้นงาน, ห้องสิ่งพิมพ์รัฐบาล, บริการ TrueVisions

การเป็นสมาชิก

ทุกคนสามารถเข้าใช้บริการได้ แต่ผู้ที่ประสงค์จะยืมทรัพยากรจะต้องสมัครเป็นสมาชิก ได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และต้องต่ออายุทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษาต้องแสดงหลักฐานการลงทะเบียนในแต่ละปีการศึกษา และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ บริการยืม-คืน ชั้น 2


การเป็นสมาชิกของนักศึกษาใหม่

นำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ที่มีรหัสบาร์โค้ด) ติดต่อเคาน์เตอร์ ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
- หนังสือทั่วไป 10 รายการ / 7 วัน
- วิจัยและวิทยานิพนธ์ ยืมได้ 3 รายการ / 7 วัน
*ทรัพยากรทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 10 รายการ*

วัน-เวลาเปิดให้บริการ

ศูนย์วิทยบริการเปิดให้บริการทุกวัน
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.30 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์ และวันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นวันหยุด
**การเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ (16.30 – 20.00 น.) เปิดตามประกาศจากศูนย์วิทยบริการ**

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University