รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทร. 042-811-072, 042-835-224-8 ต่อ 42120

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมยุทธ   ไชยวงษ์
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 57036

วิภาวี  มีภูเวียง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
งานเลขานุการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 57032

นางอมรรัตน์ ยางสุด
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์
ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
โทร. 042-835-234, 042-835-223-89 ต่อ 57032

นายวรรณกิต ทับขันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร.042-835-224-8 ต่อ 57038

นางสาวอภิฤดี จันทเดช
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
และซ่อมบำรุง
โทร.042-835-223-89 ต่อ 57034

นางจุฬาลักษณ์ กลับกลาง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 042835234 ,042-835-224-8 ต่อ 57032

นางสาวจรรยารัตน์ บุญปราณีต
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร.042-835-223-89 ต่อ 57035

นายสราวุช พลลาชม
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
และโสตทัศนวัสดุ
โทร.042-835-223-89 ต่อ 57037

นางสาวลัดดาวัลย์ เฮียงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 57035

นายวัลลภ พงษ์พันธ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร.042-835-223-89 ต่อ 57035

นางรุณี ชมภู
นักการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และงานเลขานุการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 1703