ieee

ieee-left

ขอเชิญทดลองใช้ IEEE eLearning Library โดยเป็นฐานข้อมูล eLearning course ทีจัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 courses แล้วผู้ที่สอบผ่านการอบรมแต่ละ course สามารถพิมพ์ certification จากระบบออนไลน์ของสำนักพิมพ์ IEEE  ทดลองใช้งานได้ที่  http://www.ieee-elearning.org/  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ต้องการใช้งานฐานข้อมูลโปรดติดต่อ บรรณารักษ์ ศูนย์วิทยบริการ โทรภายใน 48111

 

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University