database

ieee-left

ขอเชิญทดลองใช้ IEEE eLearning Library โดยเป็นฐานข้อมูล eLearning course ทีจัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 courses แล้วผู้ที่สอบผ่านการอบรมแต่ละ course สามารถพิมพ์ certification จากระบบออนไลน์ของสำนักพิมพ์ IEEE  ทดลองใช้งานได้ที่  http://www.ieee-elearning.org/  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ต้องการใช้งานฐานข้อมูลโปรดติดต่อ บรรณารักษ์ ศูนย์วิทยบริการ โทรภายใน 48111

 

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks

5-6-2556 11-48-33
ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks เนื้อหาครอบคลุมในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6,000 ชื่อเรื่อง และแสดงเอกสารในรูปแบบ PDF ทดลองใช้ฐานข้อมูลได้ที่ http://www.worldscientific.com/

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare

ขอเชิญทดลองใช้ สารานุกรมออนไลน์ Britannica

other_Icons

ทดลองใช้ฐานข้อมูล Britannica Online วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 56

เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก

BritannicaOnline, Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง
อ่านเพิ่มเติม

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University