บุคลากร

ดรวิชัย01
ดร.วิชัย  พัวรุ่งโรจน์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 042-811-072, 042-835-224-8 ต่อ 42120

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
อาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ

รองหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 48111

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นางจุฬาลักษณ์ กลับกลาง

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร.042-835-224-8 ต่อ 48113OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางสาวลัดดาวัลย์ เฮียงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 48114OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายวรรณกิต ทับขันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร.042-835-224-8 ต่อ 48115OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายวัลลภ พงษ์พันธ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร.042-835-223-89 ต่อ 48114OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางสาวจรรยารัตน์  บุญปราณีต
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร.042-835-223-89 ต่อ 8114OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

นายสราวุช  พลลาชม
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์
ฝ่ายโสตทัศนวัสดุ
โทร.042-835-223-89 ต่อ 48115OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางสาวอรนิต ประนมไพร
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์
ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
โทร. 042-835-234, 042-835-223-89 ต่อ 48112OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางอำพร บุตรเต
เจ้าพนักงานธุรการ
งานเลขานุการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 48111OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางสมคิด ชลทรัพย์
เจ้าหน้าที่เย็บและเข้าเล่ม
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร.042-835-223-89 ต่อ 48114


เจ้าหน้าที่เอกสาร
ฝ่ายบริการสารสนเทศ (เช็คเข้า-ออก)
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 48112OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นางระยอง โลขันสา
นักการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและงานเลขานุการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 48111

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University