เอกสารเผยแพร่

เอกสารเกี่ยวกับการใช้บริการ

แบบฟอร์มแนะนําหนังสือให้บริการในศูนย์วิทยบริการ
คู่มือการยืมหนังสือต่อด้วยตัวเอง (Renew)

คู่มือเตรียมหนังสือให้บริการ
การ ยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
แนะนำศูนย์วิทยบริการปีการศึกษา 2558
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา 2554
รายงานผลการสำรวจคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยบริการ ปีการศึกษา  2555


เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา  ศูนย์วิทยบริการ

รายงานประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2554
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2555

 

สถิติที่น่าสนใจ

สถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็อทรอนิกส์ โครงการ ThaiLIS พฤษภาคม 2556
จำนวนทรัพยากรที่มีห้องสมุดแยกตามสถานที่เก็บ

การจัดการความรู้

คู่มือการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพ    

เอกสาร การอบรม ศูนย์วิทยบริการ

เอกสารการอบรม การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 2559

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University