ฐานข้อมูลออนไลน์

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสืบค้น (Reference Database)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนิน โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกผ่านเครือข่าย UniNet โดยดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ร่วมกัน ซึ่งในการใช้บริการฐานข้อมูลเหล่านี้ ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่ายมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะไม่สามารถใช้งานได้

 

 

abi_inform

ABI/INFORM Complete  

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

pq-dissertation

ProQuest Dissertations & Theses Global 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

ACM

ACM Digital Library (คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

 

cda_displayimage

SpringerLink-Journal 

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

wos

Web of Science (วิทยาศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) 

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน


acspubs
American Chemical Society Journal (ACS)   (เคมี/วิทยาศาสตร์) 

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

AcademicSearchComplete
Academic Search Complete

วารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 เนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชาจำนวนมาก ได้แก่ มานุษยวิทยา ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ กฎหมาย วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี เภสัชศาสตร์ ฟิสิกส์ จิตวิทยา ศาสนาและเทววิทยา สัตวแพทย์ศษสตร์ สตรีศึกษา สัตววิทยา และสาขาอื่นๆ

eds

 

EBSCO Discovery Service Plus Full Text 

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ

 com150

Computers & Applied Sciences Complete (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

ให้ข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิม และงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่
CASC มีดัชนี และสาระสังเขปจากวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ. 1965 – ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีใหม่

ebsco-erc

 

Education Research Complete (การศึกษา) 

เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ

HWwilson

H.W. Wilson (12 Subjects)

เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art ,Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest,Biological & Agricultural Science

emerald_logo
Emerald Management (EM92) 

ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชีระบบอัตโนมัติขั้นสูง งานวิจัยเชิงคุณภาพการเงินและการบัญชี กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา ข้อปฏิบัติในการลงทุน รูปแบบนโยบายการคลัง ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการรูปแบบการประเมินและตรวจสอบด้านการเงิน ธุรกิจศึกษาภูมิภาคเอเซีย ประวัติศาสตร์การจัดการบทวิเคราะห์ธุรกิจข้ามชาติ การสร้างแบบจำลองในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการการค้าปลีก และการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ การดูแลกำกับกิจการ ยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจ บทความเกี่ยวกับตัวชี้วัดความเป็นเลิศทางธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน และงานวิจัยด้านพฤติกรรมของผู้ประกอบการ จำนวน 92 ชื่อเรื่อง

sciencedirect_logo_medium
ScienceDirect  (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การแพทย์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 – ปัจจุบัน

SAGE-journals_logo-281x57
SAGE Journals Online  (วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การแพทย์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

คัดสรรวารสารที่มีคุณภาพสูงทางวิชาการ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่วารสารปีปัจจุบันย้อนหลังไปถึงปี 1999 ทุกวารสารเป็น Full Text สามารถเข้าถึงผ่านแพลทฟอร์มเดียวกันภายใต้ High wire Press พัฒนาโดย Stanford University Library พร้อมลิงค์เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกแพลทฟอร์ม

ฐานข้อมูลออนไลน์ ทดลองใช้งาน

cambridge
Cambridge Journal Online (CJO) (ช่วงเวลาทดลองใช้งาน  1 มี.ค. – 31 พ.ค. 59 )  

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo

11-3-2558 15-43-16

ฐานข้อมูล Academic OneFile (ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 59 )

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า 63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ

WhyEBSCOhost_About_350

ฐานข้อมูล Food Science Source (ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 15 มี.ค. – 30 ก.ย. 59 )

ฐานข้อมูลข้อความเต็มที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งออกแบบสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทโดยมีการรวบรวมรายงานการตลาด บทความ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่คัดเลือกมาจากสิ่งพิมพ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ ฐานข้อมูลนี้ยังให้การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญรวมถึงบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่น ๆ จากชื่อเรื่องที่สำคัญจำนวนมาก นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรฐานและการปฏิบัติที่ดีที่สุดและให้ตัวอย่างการปฏิบัติการและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารจากผู้เล่นในอุตสาหกรรมหลากหลายทั่วโลก

11-3-2558 15-43-36
ฐานข้อมูล National Geographic Virtual
 (ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 1 ก.พ. – 30 มิ.ย. 59 )

เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ, นิตยสารทั้งฉบับปกติ และฉบับ Traveler, แผนที่, รูปภาพ, วีดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ อาทิเช่น Animals, Environment, History, People and Cultures, Science and Technology และ Travel หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทาง Search หรือ Advance Search ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถอ่านออกเสียงเนื้อหาให้ฟังได้, จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888 – ปัจจุบัน, ใช้งานได้ทั้งบน PC หรือ Smart phone ที่มี Browser ได้เป็นอย่างดี, พร้อมทั้ง Function Term Frequency ที่สามารถแสดงผลความถี่ของคำสืบค้นในรูปแบบกราฟ ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือจัดพิมพ์ได้อีกด้วย

LOGO_registered-blue

ฐานข้อมูลสารานุกรมออนไลน์ Britannica (ช่วงเวลาทดลองใช้งาน 1 ธ.ค.58 – 31 พ.ค. 59 ) 

เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกBritannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

 

E-BOOK

เป็นการให้บริการหนังสือและวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยืมหนังสือที่ห้องสมุด สามารถสืบค้น และใช้งานหนังสือเล่มที่ต้องการได้ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

World Scientific eBooks
World Scientific eBooks

ครอบคลุม e-book กว่า 6,000 ชื่อเรื่องในสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นต้น แสดงเอกสารในรูปแบบ PDF File

20131113154847
E-BOOK@CHE 

เป็นหนังสือที่ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแต่ง และนำเสนอในรูปแบบของ e-book สามารถอ่านได้ไม่จำกัด มีทั้งหมด 10 ชื่อเรื่อง เป็นโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

mobilelogoebma

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิก NetLibrary

unnamed
OPENSERVE

ทดลองอ่าน e-Book ภาษาไทยฟรีจาก Openserve

ฐานข้อมูลอื่นๆ


Content02
TDC (Thai Digital Collection )

โครงการบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ThaiLIS ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน สมาชิก ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเดิม 24 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 41 แห่ง มหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน TDC (Thai Digital Collection ) คู่มือ เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความ จากหน่วยงานที่เป็นสมาชิก โดย รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในเครือข่ายสมาชิก ThaiLIS

logo_ebook4
Dissertation Full Text 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บอกรับในรูปของซีดี-รอม และได้นำระบบการจัดเก็บเอกสารและสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการสืบค้น


logo

ฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL)  

เครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ThaiLis) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ/วารสาร การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการหลักฐาน และการใช้รายการร่วมกัน อันจะช่วยรองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด

ฐานข้อมูลข่าว (e-News)

Matichon
Matichon E-Library 

ห้องสมุดข่าว Matichon E-Libraryบริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มากที่สุดกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย ในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท

 

การค้นหาบทความ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเลข DOI

 

Crossref_Logo_Stacked_RGB_SMALL

Crossref [Crossref Search]
เป็นเครือข่ายความร่วมมือแบบไม่หวังผลกำไรของสำนักพิมพ์ชั้นนำมากกว่า 380 สำนักพิมพ์ ที่ร่วมกันจัดทำ Reference Linking เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบรรณานุกรม/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ ครอบคลุมบทความมากกว่า 1 ล้านบทความ เป็นองค์กรที่ใช้เลข DOI [Digital Object Identifier] ในการ Link กันของข้อมูล บทความวารสารจะได้รับเลข DOI เพื่อจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล CrossRef เลข DOI [Digital Object Identifier] เป็นชื่อรหัสมาตรฐานของทรัพยากรสารสนเทศในรูปดิจิทัล หรือเรียกว่าเป็นหมายเลขประจำเอกสาร บทความ วารสาร หนังสือ และทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือเอกสารที่อยู่ในฐานข้อมูล หรือบนอินเตอร์เน็ตทั้งหลาย เอกสารที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตใดที่มีหมายเลข DOI แล้ว จะเป็นลิงค์ที่ไม่ตาย ผู้ค้นจะสามารถค้นหาพบเสมอ ถึงแม้ว่า เว็บไซต์นั้นจะถูกยกเลิกการใช้ไปแล้วก็ตาม หากจะเปรียบเทียบกับสิ่งตีพิมพ์ ก็เหมือนกับหมายเลข ISBN ของหนังสือ หรือ ISSN ของวารสาร ที่เป็นเลขที่ระบุตัวตนของเอกสารนั่นเอง จะพบเลข DOI [Digital Object Identifier] ได้ที่ไหน?
- ได้จากการค้นหาบทความ เอกสาร/paper เมื่อค้นเจอแล้ว เพียงแค่ copy/จัดเก็บเลข DOI หรือลิงค์ของเลข DOI เอาไว้ท่านก็จะสามารถเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่ค้นหาเอกสารจากเลข DOI ไม่พบก็มีเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะเอกสารฉบับนั้นเป็นเอกสารหรือบทความที่เพิ่งออกนั่นเอง ต้องรอการ Update ข้อมูลสักเดือนหรือสองเดือนก็จะค้นหาได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามท่านก็สามารถตรวจสอบรายชื่อสิ่งพิมพ์ที่เพิ่งลงทะเบียนขอเลข DOI ได้เช่นเดียวกัน หรือสามารถค้นหาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ กรณีลืมเลข DOI โดยตรวจสอบได้จาก www.crossref.org

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University