ยุทธศาสตร์

ปรัชญา (Philosophy)

แหล่งความรู้ทันสมัย บริการฉับไว ก้าวไปกับ IT  มีพร้อมสรรพด้วยศาสตร์สากลและท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์วิทยบริการเป็นแหล่งความรู้ทุกประเภททั้งระดับสากลและท้องถิ่น ให้บริการทุกระดับอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ (Mission)

1. ศูนย์วิทยบริการ ทำหน้าที่เป็นแหล่งความรู้ทุกประเภทและให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

2.   ศูนย์วิทยบริการ มีหน้าที่จัดหาพัฒนาเผยแพร่และให้บริการวัสดุสารสนเทศทุกประเภท ที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนและการวิจัยของสถาบันและท้องถิ่น

3.  สร้างเครือข่ายและพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเน้นสารสนเทศทางวิชาการและฐานข้อมูล

เป้าหมาย (Goals)

1. เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบที่ทันสมัยพอเพียง ครบถ้วน และตอบสนองความต้องการของบุคลากรในสถาบันและท้องถิ่น

2. มีระบบบริการที่ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อจัดหาและจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ให้เพียงพอและสอดคล้อง

กับโปรแกรมวิชาที่เปิดสอน และความต้องการของท้องถิ่น

2.  เพื่อจัดหาและให้บริการเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาค้นคว้า การวิจัยของบุคลากรในสถาบันและท้องถิ่น

3.  เพื่อจัดหาและพัฒนาบุคลากรประจำศูนย์วิทยบริการให้สามารถบริหารและจัดการสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University