เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิทยบริการ ในอดีตศูนย์วิทยบริการเป็นห้องสมุดวิทยาลัยครูเลย ซึ่งมีพัฒนาการคือ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2519 ใช้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดเลย ต่อมาในปี พ.ศ.2520 ได้ย้ายหนังสือทั้งหมดไปให้บริการ ณ อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3 ต่อมามีการเปิดสอนนักศึกษาจึงต้องใช้พื้นที่บริการนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงมีการสร้างอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ และได้ย้ายห้องสมุดจากชั้น 3 อาคาร 2 ไปที่อาคารหอสมุดกลางใน

พ.ศ.2521 ถือว่าเป็นหอสมุดหลังแรกและให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2521

พ.ศ.2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ

พ.ศ.2528 เริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุดครั้งแรก จำนวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2538 ศูนย์วิทยบริการเริ่มใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาฐานข้อมูลหนังสือและดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS (Computerized Documentation System / Integrated Set of Information System) จัดการฐานข้อมูล และในปี พ.ศ.2539 ได้ให้บริการสืบค้น OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ

พ.ศ.2536 – 2537 ได้ก่อสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น ตามแบบของกองอาคารสถานที่ กรมฝึกหัดครู ซึ่งได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น แล้วเสร็จปลายปี 2537 ใช้งบก่อสร้างทั้งสิ้น 24 ล้านบาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจำอาคารจำนวน 12 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2538 จึงได้ทำการขนย้ายหนังสือและวัสดุครุภัณฑ์ทุกอย่างไปให้บริการและดำเนินงานอยู่อาคารหลังใหม่นี้ ตั้งแต่มีนาคม พ.ศ.2538 จนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนอาคารหอสมุดหลังเดิมเป็นที่ทำการของสำนักส่งเสริม

พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 (ฉบับร่าง) ได้เปลี่ยนฐานะวิทยาลัยครูเลย เป็นสถาบันราชภัฎเลย และได้กำหนดให้ฝ่ายหอสมุดเป็นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ (ฉบับร่าง) มาระยะหนึ่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยบริการ และเพื่อการบริหารงานคล่องตัว สถาบันได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้ศูนย์วิทยบริการอยู่ในสายงานรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2542

พ.ศ.2542 ประกาศพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ไม่ประสงค์ให้ส่วนราชการมีขนาดใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ได้กำหนดให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีฐานะเป็นกลุ่มห้องสมุด กลับเข้าสู่สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการเช่นเดิม

พ.ศ.2544 ศูนย์วิทยบริการ ได้เริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม VTLS (Virginia Tech Library System) เข้ามาจัดการฐานข้อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS และได้พัฒนางานบริการยืม-คืน ที่ควบคุมด้วย Barcode และได้พัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ ให้สามารถสืบค้นหนังสือของศูนย์วิทยบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ศูนย์วิทยบริการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของศูนย์วิทยบริการ รับใช้มหาวิทยาลัย ชุมชนและท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อจาก “สถาบันราชภัฏเลย” เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (Loei Rajabhat University)” และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขึ้นตรงต่อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานในสังกัด 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหาร โดยศูนย์วิทยบริการอยู่ภายใต้สายการบริหารงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอยู่ภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.2554 ศูนย์วิทยบริการ ได้ปรับเปลี่ยนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS จาก เวอร์ชั่น Classic เป็นเวอร์ชั่น Virtua ที่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

พ.ศ.2555 ศูนย์วิทยบริการ ได้ทดลองนำระบบการสืบค้นสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการ Social OPAC มาให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น

พ.ศ.2556 เริ่มใช้ระบบประตูอัตโนมัติสำหรับนับ และจัดเก็บสถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการ

พ.ศ.2556 ศูนย์วิทยบริการ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน ปี 2556 ในการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการหลังใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น เพื่อเป็นการรองรับจำนวน นักศึกษา บุคลากร และทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของศูนย์วิทยบริการเพิ่มมากขึ้น

พ.ศ.2557 ศูนย์วิทยบริการได้รับมอบแท็ปเลต จากบริษัท ทีคิวเอ็มอินชัวรัน จำกัด

พ.ศ.2558 ศูนย์วิทยบริการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน กันยายน ปี 2558 ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 149,680,000 บาท และเมื่อเดือนตุลาคม จึงได้ทำการขนย้ายหนังสือและวัสดุครุภัณฑ์ทุกอย่างไปให้บริการและดำเนินงานอยู่อาคารหลังใหม่

พ.ศ.2559 ศูนย์วิทยบริการ ได้มีการนำระบบประตูเข้า-ออก ห้องสมุดอัตโนมัติ มาติดตั้งเพื่อป้องกันทรัพยากรศูนย์หาย และรักษาความปลอดภัยภายใน และในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ศูนย์วิทยบริการได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ณ อาคารศูนย์วิทยบริการหลังใหม่ 4 ชั้น โดยมีพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น
การบริหารงานศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยบริการ เป็นศูนย์รวมสารสนเทศทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทั้งหลาย เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน
ศูนย์วิทยบริการมีการจัดการบริหารงานดังนี้


1. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและงานเลขานุการ
 รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรและงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิทยบริการ งานวางแผน, งานธุรการ งานเลขานุการ งานการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ และงานอาคารสถานที่


2. ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
รับผิดชอบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท งานซ่อมบำรุง และเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้ออกบริการ


3.ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและงานโสตทัศนวัสดุ
รับผิดชอบงานดูแลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (VTLS) ระบบเครือข่ายของศูนย์วิทยบริการ ดูแลซ่อมแซมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทภายในศูนย์วิทยบริการ งานบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ บริการมัลติมีเดีย บริการวีดิทัศน์ บริการโสตทัศนูปกรณ์


4. ฝ่ายบริการสารสนเทศ
รับผิดชอบ งานบริการยืม – คืนหนังสือทุกประเภท งานจัดเก็บหนังสือ งานบริการตอบคำถาม และช่วยศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ บริการจองหนังสือ งานบริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย รวมทั้งงานบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น


5. ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
รับผิดชอบงานบริการยืม-คืนวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งปัจจุบันและล่วงเวลา งานต่ออายุวารสาร จัดทำดัชนีวารสาร จัดทำกฤตภาคข่าวที่น่าสนใจในรอบปีที่ผ่านมา

 

FacebookGoogle+PrintLineTwitterShare
EBSCO Discovery Service
ONE Search @Loei Rajabhat University