เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์รวมสารสนเทศทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทั้งหลายเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน เป็นหน่วยงานเทียบเท่า
คณะวิชา โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ โดยเป็นผู้ดูแลการดำเนินงานในศูนย์วิทยบริการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย