เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิทยบริการเป็นศูนย์รวมสารสนเทศทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่รวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทั้งหลายเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน เป็นหน่วยงานเทียบเท่า
คณะวิชา โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ โดยเป็นผู้ดูแลการดำเนินงานในศูนย์วิทยบริการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประวัติศูนย์วิทยบริการ

ศูนย์วิทยบริการในอดีตเป็นห้องสมุดวิทยาลัยครูเลย ซึ่งมีพัฒนาการคือ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519 ใช้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีสะอาด อ.เมือง จ.เลย ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้ย้ายหนังสือทั้งหมดไปให้บริการ ณ อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 2 ซึ่งเป็นอาคารคณะครุศาสตร์ เนื่องจากมีการเปิดสอนนักศึกษาจึงต้องใช้พื้นที่บริการนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ต่อมามีการสร้างอาคารห้องสมุดเป็นอาคารเอกเทศ และได้ย้ายห้องสมุดจากชั้น 3 อาคาร 2 ไปที่อาคารหอสมุดกลาง ใน พ.ศ. 2521 ถือว่าเป็นหอสมุดหลังแรกและให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521

พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) ได้กำหนดให้ห้องสมุดมีฐานะเป็นฝ่ายหอสมุด สำกัดสำนักส่งเสริมวิชาการ

พ.ศ. 2538 เริ่มใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาฐานข้อมูลหนังสือและดัชนีวารสาร โดยใช้โปรแกรม CDS/ISIS
(Computerized Documentation System / Integrated Set of Information System) จัดการฐานข้อมูล และในปี พ.ศ.2539 ได้ให้บริการสืบค้น OPAC (Online Public Access Catalog) ดัชนีวารสารและบรรณานุกรมหนังสือจากคอมพิวเตอร์ควบคู่กับการใช้บัตรรายการ

พ.ศ. 2536 – 2537 ได้ก่อสร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่เป็นอาคารเอกเทศ 4 ชั้น ตามแบบของกองอาคารสถานที่ กรมฝึกหัดครู ซึ่งได้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น แล้เสร็จปลายปี 2537 ใช้งบก่อสร้างทั้งสิ้น 24 ล้านบาท และค่าวัสดุครุภัณฑ์ประจำอาคาร
จำนวน 12 ล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2538 จึงได้ทำการขนย้ายหนังสือและวัสดุครุภัณฑ์ทุกอย่างไปให้บริการและดำเนิน งานอยู่อาคารหลังใหม่นี้ ตั้งแต่มีนาคม 2538 จนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนอาคารหอสมุดหลังเดิมเป็นที่ทำการของสำนักส่งเสริมวิชาการ

พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538(ฉบับร่าง)ได้เปลี่ยนฐานะวิทยาลัยครูเลย เป็นสถาบันราชภัฎเลย
และได้กำหนดให้ฝ่ายหอสมุดเป็น สำนักวิทยบริการ และได้บริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ(ฉบับร่าง)
มาระยะหนึ่ง

พ.ศ. 2542 ประกาศพระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ไม่ประสงค์ให้ส่วนราชการมีขนาดใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในขณะ นั้น ได้กำหนดให้สำนักวิทยบริการมีฐานะเป็นกลุ่มห้องสมุด กลับเข้าสู่สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการเช่นเดิม

พ.ศ. 2542 สำนักวิทยบริการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยบริการ และเพื่อการบริหารงานคล่องตัว สถาบันได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้ศูนย์วิทยบริการอยู่ในสายงานรับผิด ชอบของรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2542

พ.ศ. 2544 เริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โดยใช้โปรแกรม VTLS (Virginia Tech Library System) เข้ามาจัดการฐานข้อมูลแทนโปรแกรม CDS/ISIS และได้พัฒนางานบริการยืม-คืน ที่ควบคุมด้วย Barcode และได้พัฒนาฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือให้สามารถสืบค้นหนังสือของศูนย์วิทย บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ศูนย์วิทยบริการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและบทบาทของศูนย์วิทย บริการ รับใช้มหาวิทยาลัย ชุมชนและท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์

พ.ศ. 2547 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป และได้เปลี่ยนชื่อจาก “ สถาบันราชภัฏเลย ” เป็น “ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “ ชื่อภาษาอังกฤษ “ Loei Rajabhat University ”และ ศูนย์วิทยบริการอยู่ภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นตรงต่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยให้ศูนย์วิทยบริการอยู่ในสายงานรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอยู่ภายใต้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสำนักฯ มีหน่วยงานภายใต้สังกัด 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และศูนย์ภาษา ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์หรือรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารงาน