ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 042-811-072, 042-835-224-8 ต่อ 42120

อาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ
รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 57036

นางอำพร บุตรเต
เจ้าพนักงานธุรการ
งานเลขานุการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 1703

นางอมรรัตน์ ยางสุด
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์
ฝ่ายวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
โทร. 042-835-234, 042-835-223-89 ต่อ 57032

นายวรรณกิต ทับขันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร.042-835-224-8 ต่อ 57038

นางสาวอภิฤดี จันทเดช
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
และซ่อมบำรุง
โทร.042-835-223-89 ต่อ 57034

นางจุฬาลักษณ์ กลับกลาง
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
โทร. 042835234 ,042-835-224-8 ต่อ 57032

นางสาวจรรยารัตน์ บุญปราณีต
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร.042-835-223-89 ต่อ 57035

นายสราวุช พลลาชม
เจ้าพนักงานบรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
และโสตทัศนวัสดุ
โทร.042-835-223-89 ต่อ 57037

นางระยอง โลขันสา
นักการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และงานเลขานุการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 1703

นางสาวลัดดาวัลย์ เฮียงประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 57035

นายวัลลภ พงษ์พันธ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและซ่อมบำรุง
โทร.042-835-223-89 ต่อ 57035

นายภัทรพล ไชยแสง
เจ้าหน้าที่เอกสาร
ฝ่ายบริการสารสนเทศ (เช็คเข้า-ออก)
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8-8 ต่อ 57032

นางรุณี ชมภู
นักการ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
และงานเลขานุการ
โทร. 042-835-234, 042-835-224-8 ต่อ 1703